WebMoney Funding — một nền tảng hỗ trợ cho việc huy động vốn để thực hiện các dự án sáng tạo, khoa học, công nghệ và các dự án khác trên nguyên tắc tự nguyện tham gia. Đồng thời, người dùng cũng có thể sử dụng nền tảng này để tham gia vào các hoạt động mua hàng theo nhóm, mua hàng tập thể (groupon) và huy động vốn để tổ chức các sự kiện.

WebMoney Funding cho phép:

  • Gây quỹ cho các mục đích phi thương mại.
  • Huy động tài chính cho các dự án
    Crownfunding hay huy động vốn từ cộng đồng – là một sự hợp tác của một tập thể tự nguyện đóng góp tiền cá nhân để ủng hộ cho sự nỗ lực của người hoặc tổ chức khác. Để đổi lại sự ủng hộ cho dự án, trong trường hợp đã thu hút được số tiền cần thiết, những người ủng hộ;
  • Tạo gói mua chung, nhóm mua chung hàng hoá để tiết kiệm hơn. Người mua sẽ kết hợp với nhau để đặt mua hàng hoá từ các nhà cung cấp với giá bán buôn hoặc đặt mua hàng từ nước ngoài để giảm chi phí vận chuyển;
  • Tổ chức sự kiện. Bạn có thể tạo ra các sự kiện (buổi hoà nhạc, buổi biểu diễn, hội nghị, hội thảo, diễn thuyết…) và thu hút người tham gia mua vé tham dự sự kiện của bạn thông qua dịch vụ Funding.

WebMoney Funding đó là

  • Đăng ký đơn giản
  • Không hạn chế về vị trí địa lý, quốc gia, vùng lãnh thổ
  • Không phí hoa hồng khởi tạo dự án
  • Chấp nhận nhiều hình thức chuyển khoản, trong đó có cả Bitcoin