Để bắt đầu công việc gây quỹ, người tổ chức hoặc tác giả phải thực hiện các thủ tục đăng ký và chia sẻ một các chi tiết về nội dung kế hoạch trên WebMoney Funding.
WebMoney Funding không thu phí khởi tạo và công bố dự án gây quỹ. Phí chỉ thu khi rút tiền (xem thêm Biểu phí hệ thống).
Mọi hoạt động khi thực hiện dự án đều cần phải tuân theo pháp luật tại nước sở tại và không vi phạm các quyền của các bên thứ ba.

Huy động vốn

Bạn có thể huy động vốn cho việc thực hiện các ý tưởng sáng tạo, khoa học, sản xuất và các dự án khác của mình. Tác giả của dự án cần phải chịu trách nhiệm về tất cả các quy định pháp luật cần thiết khi thực hiện dự án của mình, trong đó bao gồm cả luật sở hữu trí tuệ. Khi mô tả dự án, vui lòng mô tả một cách chính xác, cụ thể và rõ ràng về quà tặng/phần thưởng/mức thù lao... mà các nhà tài trợ sẽ nhận được và làm thế nào để họ nhận nó.

Ủng hộ

Tác giả của dự án cần cung cấp một cách đầy đủ nhất thông tin về các nhiệm vụ và cơ chế thực hiện dự án. Dữ liệu về các bên thứ ba chỉ có thể được chia sẻ nếu có sự đồng ý của họ. Việc gây quỹ ủng hộ ở đây có sự khác biệt là không có giới hạn về thời gian kết thúc việc gây quỹ ủng hộ cho dự án.

Mua theo nhóm

Người tổ chức có thể tạo những nhóm mua sắm với bất kỳ sản phẩm (hợp pháp) nào, tại bất kỳ nơi nào. Người tổ chức sẽ chịu trách nhiệm về việc nhận hàng hoá cho tất cả người tham gia và sau đó giao hàng tới từng cá nhân tham gia nhóm mua sắm (hoặc tuỳ theo thoả thuận giao hàng khác)

Tổ chức sự kiện

Dịch vụ WebMoney Funding cho phép người dùng tạo các sự kiện và thu hút người cùng trí hướng sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé cho sự kiện đó. Bạn có thể đề xuất việc tham gia hợp tác như một đối tác của dự án. Người lập kế hoạch sự kiện hoặc người được uỷ quyền sẽ chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc sắp xếp và tổ chức sự kiện, cũng như trả lời các câu hỏi của những người tham gia