Hỗ trợ dự án

Số tiền

rub.

Thanh toán tối thiểu 20 rub. (Sberbank-Online 100 rub.)

Bình luận của bạn

Viết điều gì đó cho tác giả dự án 300

Email để liên hệ (không bắt buộc)

Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi hoàn thành dự án

Tôi đã đọc và chấp nhận các điều kiện các điều khoản dành cho việc quyên góp

Chọn phương thức thanh toán

  • 0 Số người ủng hộ