Chọn phương thức trả thưởng

Phần thưởng 3 $

пожертвование на строительство церкви.

Phần thưởng 5 $

пожертвование на строительство церкви.

Phần thưởng 10 $

пожертвование на строительство церкви.

Phần thưởng 50 $

пожертвование на строительство церкви.

Phần thưởng 100 $

пожертвование на строительство церкви.

Phần thưởng 1.000 $

пожертвование на строительство церкви.

Phần thưởng 10.000 $

пожертвование на строительство церкви.

  • Số tiền cần thu được
  • 300.000$
  • Đến 9 Tháng Hai 2018
  • 0 $ Đã nhận
    0 Đóng góp
Dự án không gây quỹ