Hỗ trợ dự án

Số tiền

rub.

Mô tả phần thưởng

Электронная копия файла книги на указанный электронный адрес. Пригодна для чтения. Вы сможете прочитать книгу ещё до того, как она выйдет в бумажном формате.

Ngày: Tháng Mười 2017
Chọn cách khác

Bình luận của bạn

Viết điều gì đó cho tác giả dự án 300

Email để liên hệ (không bắt buộc)

Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi hoàn thành dự án

Chọn phương thức thanh toán

  • Số tiền cần thu được
  • 131.700rub.
  • Đến 26 Tháng Giêng 2018
  • 0 rub. Đã nhận được
    0 Đóng góp
    Linh hoạt Số dư sẽ khả dụng cho tác giả của dự án khi huy động được nhiều hơn 50% số tiền cần thiết. Kiểu huy động
Dự án không gây quỹ